Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí (sdružené služby)
Odesílatel Jiří Neuhöfer
Organizace odesílatele Česká zemědělská univerzita v Praze [IČO: 60460709]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2019 16:17:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace, strukturovaná shodně v pořadí jak byly pokládány dotazy:


1. posledním dnem průběžné dodávky elektřiny v kalendářním měsíci je poslední kalendářní den v měsíci, DUZP je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění tento den. Předcházející i současní dodavatelé fakturovali s DUPZ jak uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci. Na znění obchodních podmínek zadavatel trvá.

2. Odběrná místa jsou v OTE registrována, nejedná se o nové odběry (platí pro všechny tři odběrná místa). Na znění zadávací dokumentace zadavatel trvá.


3. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky po kontrole doručených nabídek na základě vyhodnocení nabídek v elektronickém nástroji E-ZAK. Doba nutná na kontrolu doručených nabídek bude záviset na počtu doručených nabídek a případné chybovosti doručených nabídek. Zadavatel nemůže s ohledem na probíhající výběrové řízení garantovat jiné lhůty než uvedl v zadávací dokumentaci a lhůty stanovené legislativou.


Ing. Jiří Neuhöfer
ekonomický náměstek
Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy.

Původní zpráva

Datum 20.06.2019 11:13:38
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

1) zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci bodě 2.5, že DUZP je poslední kalendářní den v měsíci. Toto je ze strany jakéhokoliv dodavatele nemožné, neboť daty z měření od distributora disponuje až několik pracovních dní po skončení měsíce a právě datum zjištění spotřeby (DUF) je považován dle platné legislativy za datum DUZP. Je s tímto zadavatel srozuměn a je ochoten na požadavku ohledně DUZP v bodě 2.5 dále netrvat?

2) termín zahájení dodávky je stanoven na 1.7.2019, což lze již s jistotou nyní považovat za nesplnitelné. Termín zahájení dodávky může být nejdříve za 10 pracovních dnů od registrace odběrného místa v systému OTE. Reálně tedy 10 pracovních dnů od prokazatelného doručení podepsané smlouvy. Je zadavatel s tímto srozuměn a nebude za pozdní zahájení dodávky proti termínu uvedenému ve smlouvě požadovat po obchodníkovi sankce?

3) kdy lze očekávat, že zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky? Cenová úroveň na burze je velmi nestabilní a čím delší lhůtu pro rozhodnutí zadavatel požaduje, tím větší bezpečnostní přirážku si dodavatel musí do ceny zakalkulovat. Je schopen zadavatel rozhodnout do pondělí 24.6.2019 do 15h? Právě přes víkend je cenové riziko skoro největší.

Předem děkuji za upřesnění a odpovědi na naše dotazy.

S pozdravem Karel Plzák