Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (včetně vypracování výkazu výměr a rozpočtu) pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti:
• zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří BSL 2 a BSL 3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C;
• výkon inženýrské činnosti;
• projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení;
• zastupování zadavatele ve stavebním řízení vedeném na stavebním úřadu včetně podání žádostí atd.;
• zpracování kontrolního položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr;
• součinnost při výběru zhotovitele stavby;
• zpracování harmonogramu prací, jehož součástí bude i harmonogram validací;
• výkon autorského dozoru projektanta (AD) ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního zákona nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování stavby.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je poskytnutí dalších výkonů a služeb, které souvisejí se získáním stavebního povolení a spolupráce při výběru zhotovitele stavby. Předmět plnění je blíže vymezen ve smlouvě, která je přílohou č. 1 výzvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.czu.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.12.2022 09:00
Datum zahájení: 30.11.2022 15:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: